Warunki użytkowania i sprzedaży

Spis Treści

 1. Szereg Zastosowań
 2. Zawarcie Umowy
 3. Prawo do Odwołania
 4. Cena i Koszt Dostawy
 5. Wysyłka i warunki dostawy
 6. Odpowiedzialność za wady
 7. Prawo i Jurysdykcja
 8. Informacje o rozwiązywaniu sporów online

1)Szereg Zastosowań

1.1 Niniejsze Warunki firmy cerascreen GmbH (zwanej dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej „Klientem”) a Sprzedawcą w odniesieniu do wszystkich towarów i / lub usług prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedającego. Włączenie własnych warunków Klienta jest niniejszym przedmiotem sprzeciwu, chyba że określono inne warunki.

1.2 Konsument, zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami, to każda osoba działająca w celach, które są całkowicie lub głównie poza handlem, biznesem, rzemiosłem lub zawodem danej osoby. Przedsiębiorca zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami to każda osoba działająca w celach związanych z handlem, biznesem, rzemiosłem lub zawodem tej osoby, niezależnie od tego, czy działa osobiście, czy za pośrednictwem innej osoby działającej w imieniu przedsiębiorcy lub w imieniu przedsiębiorcy.

2) Zawarcie Umowy

2.1 Opisy produktów w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedającego, a jedynie służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę przez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Czyniąc to, po umieszczeniu wybranych towarów i / lub usług w koszyku wirtualnym i przejściu przez proces zamawiania, a także klikając przycisk finalizujący proces zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowy w odniesieniu do towarów i / lub usługi zawarte w wirtualnym koszyku. Klient może również przedstawić Sprzedającemu ofertę za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub usługi pocztowej.

2.3 Sprzedawca może zaakceptować ofertę Klienta w ciągu pięciu dni

 • przekazując pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej (faks lub e-mail); o ile potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest decydujące, lub
 • dostarczając zamówiony towar do Klienta; o ile przyjęcie towaru przez Klienta jest decydujące, lub
 • zwracając się do Klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Pod warunkiem, że zastosowanie ma kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostanie zawarta w momencie, gdy wystąpi jedna z wyżej wymienionych alternatyw. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty Klienta w wyżej wymienionym okresie, uznaje się to za odrzucenie oferty, skutkiem czego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się po upływie piątego dnia po wysłaniu oferty.

2.5 Treść umowy będzie przechowywana przez Sprzedającego i zostanie przesłana Klientowi na piśmie, w tym niniejsze Warunki i Informacje o kliencie (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listu) po złożeniu przez Klienta zamówienia. Ponadto treść umowy będzie przechowywana na stronie internetowej Sprzedawcy i może zostać znaleziona przez Klienta podczas logowania klienta za pomocą chronionego hasłem konta klienta, pod warunkiem, że Klient utworzył konto klienta w sklepie internetowym przed złożeniem zamówienia.

2.6 Klient może poprawić wszystkie dane wprowadzone za pomocą zwykłej funkcji klawiatury i myszy przed złożeniem zamówienia powiązania. Ponadto, przed złożeniem zamówienia, wszystkie wprowadzone dane zostaną wyświetlone w oknie potwierdzenia i można je również poprawić tutaj, za pomocą zwykłej funkcji klawiatury i myszy.

2.7 Językiem umowy jest angielski.

2.8 Przetwarzanie zamówienia i kontaktowanie odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty e-mail i automatycznego przetwarzania zamówień. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest dokładny, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, za korzystanie z filtrów SPAM, odpowiada Klient, aby zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie zlecone przez Sprzedającego wraz z przetwarzaniem zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odwołania

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 120 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 120 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Cerascreen GmbH, Güterbahnhofstraße 16, 19059 Schwerin, Niemcy,– help@cerascreen.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach: umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Cerascreen GmbH, Güterbahnhofstraße 16, 19059 Schwerin, Germany – help@cerascreen.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

4) Ceny i Koszt Dostarczenia

4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisach produktów, podane ceny są cenami końcowymi i zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 skasowany

4.3 Płatności można dokonać za pomocą jednej z metod wymienionych w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.4 skasowany

4.5 Gdy płatności są dokonywane przy użyciu metody płatności oferowanej przez PayPal, obsługa płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal ((Europa) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal” ) z zastrzeżeniem warunków korzystania z serwisu PayPal, które można wyświetlić na stronie Umowa użytkownika dotycząca usługi PayPal. W przypadku, gdy klient nie ma konta PayPal, warunki dotyczące płatności bez konta PayPal będą skuteczne. Można je oglądać na stronie Warunki płatności bez konta PayPal.

5) Warunki wysyłki i dostawy

5.1 Towary są zazwyczaj dostarczane w drodze wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku procedury transakcyjnej obowiązuje adres dostawy określony przez Klienta w procesie zamawiania.

5.2 Jeżeli dostawa do Klienta nie będzie możliwa, przydzielona firma transportowa zwraca towar Sprzedawcy, a Klient ponosi koszt za nieudaną wysyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które pociąga za sobą niemożność dostawy lub został tymczasowo utrudniony do otrzymania zamówionego towaru, chyba że Sprzedający powiadomił Klienta w odpowiednim czasie przed dostawą.

5.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej dostawy. W takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta, w którym momencie wszystkie raty zostaną dostarczone. Dostawa powinna zostać zrealizowana w rozsądnym terminie. Dodatkowe koszty nie będą naliczane za taką częściową dostawę. Jeśli jednak Klient zażąda częściowej dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami dostawy. .

5.4 Ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia jakości sprzedanych towarów będzie zasadniczo przekazywane Klientowi, gdy wejdą w fizyczne posiadanie Klienta lub osoby wskazanej przez Klienta w celu przejęcia towarów. . W przypadku, gdy Klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia w przypadku sprzedaży przez wysyłkę zostanie przeniesione po dostarczeniu towaru wykwalifikowanej osobie transportującej w miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy.

5.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewłaściwego lub niekompletnego zaopatrzenia. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i jeśli zawarł konkretną transakcję zabezpieczającą z dostawcą. Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby uzyskać towary. W przypadku braku dostępności lub częściowej dostępności towarów, niezwłocznie informuje o tym Klienta, a płatności dokonane przez Klienta zostaną natychmiast zwrócone.

5.6 Odbiór przez Klienta nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.7 Z tego Onlineshop dostarczamy nasze towary tylko do Polski. Dla dostawy do innych krajów prosimy odwiedzić naszą odpowiedni sklep internetowy.

5.8 Dostawa może trwać do jednego tygodnia. W przypadku opóźnień prosimy o kontakt.

6) Odpowiedzialność za wady

6.1 Obowiązują ustawowe prawa konsumenta.

6.2 Jeśli Klient jest konsumentem i wykorzystuje swoje krótkoterminowe prawo do odrzucenia produktu, musi zwrócić produkt na swój koszt.

7) Prawo i Jurysdykcja

7.1 Jeśli Klient działa jako konsument zgodnie z punktem 1.2, wszelkie stosunki umowne między stronami podlegają prawu kraju, w którym Klient ma miejsce zwykłego pobytu, z wyjątkiem Konwencji ONZ o umowie międzynarodowej sprzedaży towarów i sądów Państwa, w którym Klient ma miejsce zamieszkania, będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów dotyczących tych stosunków.

7.2 Jeśli Klient działa jako przedsiębiorca zgodnie z punktem 1.2, wszelkie stosunki umowne między stronami podlegają prawu kraju, w którym Sprzedający ma miejsce prowadzenia działalności, z wyjątkiem Konwencji ONZ o umowie międzynarodowej sprzedaży towarów i sądów państwa, w którym Sprzedający ma miejsce prowadzenia działalności, będą miały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących tych stosunków.

8) Informacje o rozwiązywaniu sporów online

Komisja Europejska udostępnia na swojej stronie internetowej następujący link do Platforma ODR.

Platforma ta jest punktem wejścia dla pozasądowych rozstrzygnięć sporów wynikających z umów sprzedaży online i umów o świadczenie usług zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.